Apper


Apper anbefalt av Norsk pedagogisk dataforening: 

"Vi har valgt ut noen sentrale apper. Listene er laget med utgangspunkt i app-store fra Apple, men vi har også tatt med lenker med identiske Android apper (trykk på grønn Android logo). Prisene varierer og vi klarer dessverre ikke ha alt 100% korrekt til enhver tid." Norsk pedagogisk dataforening

Fem favorit­ter

Draw­ing Pad
Toon­Tas­tic
iMovie
iStop Motion

Appene brukes både aleine men også i kom­bi­nasjon med hveran­dre, mer om apper for barn.
Eksem­pler på apper til yngerer barn, Con­fetti, Talk­ing Carl, Si det Zoe- flere kom­mer etterhvert.

Apper til å skape med

Her kom­mer forslag til Apper som gir bruk­eren mulighet til å lage ulike pro­duk­ter. Dig­i­tale fortellinger, musikk, bilder, serier, fotomon­tager og filmer m.m. Dette er apper som helt konkret bidrar i bar­nas kreative pros­esser. Det kan være lurt å sjekke ut apper på YouTube før man går til innkjøp. Eks: Doo­dle cast, My story og Injini

Draw­ing Pad

Bar­nas favoritt når det kom­mer til å tegne på iPad. I denne appen kan du gjøre utrolig mange valg men på en genial enkel måte. Barna nav­igerer enkelt rundt og tar egne valg helt på egen hånd. De kan tegne med utal­lige forskjel­lige verk­tøy, kritt, pensler, tus­jer, blyan­ter, stem­pel­tus­jer med hjerter, stjerner og lik­nende. De kan endre farge på bak­grunns– arket, de kan bruke ark med ram­mer og møn­stre, de kan hente foto fra fotoal­bumet og bear­beide dem. Skrive navnet sitt, tegne på de osv. Det finnes et stort antall klistremerker som kan hentes fram både når de teg­ner på ark og når de dri­ver med tegning/skriving på egen foto. Denne appen er flott å kom­binere med andre produksjons-apper når barna skal lage dig­i­tale fortellinger. Det er lett å dele de de lager enten via fotoal­bumet eller i sosiale medier og e-post. Her kan det også kjøpes til­legg om ønske­lig. Men en full­s­tendig kom­plett app også uten ekstra kjøp.
https://itunes.apple.com/no/app/drawing-pad/id358207332?mt=8

Loopseque kids

Barna kan lage musikk– En vakker og har­monisk app. Den har innby­dende grafikk. Det er farger, lyder og ryt­mer. Barna lager møn­stre ved å klikke på fel­tene i appen. Disse fel­tene rep­re­sen­terer en lyd hver seg. Desto flere fel­ter barna trykker på desto flere lyder spilles. De kan bygge opp både sym­metriske og usym­metriske møn­stre som spilles som små musikkstykker. Dette er under­hold­ning, kreativitet og logikk i en og samme app.
https://itunes.apple.com/us/app/loopseque-kids/id473718143?mt=8

iStop­Mo­tion

Barna kan lage stop motion ani­masjons­film – en enkel og let­tfat­telig app. Den er enkel og logisk bygd opp. Her kan barna lage ani­masjons­film og legge på lyd. De tar ett og et bilde og får hele tiden opp et fil­ter av det siste bilde over skjer­men. På den måten ser barna hvor langt de fly­t­ter objek­tene i forhold til for­rige bilde. De kan til enhver tid se på resul­tatet av det de har gjort for så å arbeide videre. Dette gjør det let­tere for barna å mestre bruken helt på egen hånd. Net­tbret­tet bør festes og holdes i ro under­veis, det finnes ulike sta­tiver til slike for­mål. Gaffateip i kom­bi­nasjon med stoler, bord og lik­nende kan også gå. Bare sørg for at net­tbret­tet er stødig. Filmene kan enkelt deles til film­rullen på iPad og i sosiale medier.
https://itunes.apple.com/no/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8

Strip Designer

Barna kan organ­is­ere bilder inn i små fortellinger som i en teg­ne­serie. Det er mange forskjel­lige maler som gir rom for stor vari­asjon i antall bilder, opp­byg­ging og organ­is­er­ing. De kan legge til ulike snakke­bobler, ulik tekst typer, stør­relser, farge osv. Klistremerker og andre effek­ter som gjør at man får super­helt teg­ne­serie uttrykk på det hele. Bildene kan zoomes ut og inn, og hver min­ste lille detalj kan kon­trolleres. Når pro­duk­tet er fer­dig kan det lagres i fotoal­bumet og deretter dels på e-post eller i sosiale medier.
https://itunes.apple.com/us/app/strip-designer/id314780738?mt=8

Comic Strip

Barna kan lage små bilde col­lager og dig­i­tale fortellinger. En enkel app uten alt­for mange valg. Det er ulike maler i forhold til hvor mange bilder som er ønsket å ha med. Utover det kan man velge snakke­bobler og et fåtall klistremerker. Fortellin­gen kan enkelt dels til fotoal­bumet, på mail og i sosiale medier. En app som er fin å bruke både for barna men også for de vok­sne når de skal doku­mentere aktiviteter, lek og andre situ­asjoner fra barnehagen.
http://yourcomicstrip.com/

Ditt even­tyr

Denne appen er laget med utgangspunkt i noen helt konkrete ønsker fra under­teg­nede. Utviklernes utform­ing, videreutvikling og gjen­nom­føring har gått langt over hva jeg for­ven­tet. Barna kan nå lage egne dig­i­tale fortellinger, velge blant flere maler, ta opp egne stem­mer eller musikk, legge til lyd effek­ter, tekst på skjer­men og legge til fig­urer og ani­mere dem. Grafikken er vakker, har­monisk og inspir­erende. Appen er gratis og gir en full­s­tendig opplevelse, men man kan også kjøpe egen pakker med flere bak­grun­ner, fig­urer og muligheter. Barna skal også ha mulighet til å lage egne teg­ninger i til­legg til at de kan bruke fotografier.
https://itunes.apple.com/us/app/ditt-eventyr/id579235802?mt=8&ign-mpt=uo%3D2


Book Cre­ator

Barna kan her bygge opp sin egen bok, boka kan så leses den i iBooks. Barna kan sette inn teg­ninger laget i Draw­ing Pad, hente bilder fra inter­nett eller bilder de har tatt og lig­ger lagret i fotoal­bumet. Bildene kan roteres, fly­ttes og skaleres. Boka kan lages i ulike for­mater. Man kan importerer video, musikk og man kan ta opp lyd. Pro­duk­tet kan deles med e-post, i iTunes og Drop­box. Om barna ønsker egne fysiske utgaver kan boka også eksporteres og printes ut som en PDF.
https://itunes.apple.com/gb/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8http://

Sto­ryKit

Denne har Barna i Myr­ertop­pen brukt mye. Den har sine styrker og svakheter. Appen åpner opp for å ta opp lyd, ta bilder eller hente bilder i fotoal­bumet og tegne. Så kan man sette tekst inn på siden hvor det er bilde og teg­n­ing. Lyden lig­ger bak et ikon slik at leseren vet hvor de skal trykke når boka leses. Teg­nede­len i denne appen er noe begrenset, men veldig enkel for barna å nav­igere i. Tek­st­bok­sen kan være litt sta­tisk, men også nokså enkel å mestre for de uer­farne vok­sne som skal bidra med skriv­ing. Boka kan deles som link. Da leg­ger sidene seg som en teg­ne­serie men boka leses best i selve appen. Det er veldig enkelt å legge til eller slette sider i boka.

Toon­tas­tic

I denne appen kan barna lage dig­i­tale dukketeater. Appen er laget slik at barna byg­ger opp scene for scene. Appen visu­alis­erer at det er en struk­tur man skal følge, man byg­ger opp til et kli­maks og tar fortellin­gen så noen hakk ned. En start, en midt og en avs­lut­ning. Til de ulike scenene kan man legge til musikk som passer til om det er trist, spen­nende, vold­somt osv. Det er mange ulike maler for bak­grun­ner og det finnes en del fig­urer. Barna kan også tegne egne fig­urer som kan brukes inn i appen. Når man har gjort valg for bak­grunn og fig­urer kan man starte opp­taket. Da kan barna bevege fig­urene rundt på net­tbret­tet og prate under­veis. Både beveg­elsene og lyden blir så tatt opp, dermed har barnet/barna en scene. Flere ban kan bevege flere fig­urer på skjer­men sam­tidig. Denne er fin for barna og bruke sammen.
https://itunes.apple.com/us/app/toontastic-free/id404693282?mt=8

Pup­pet Pals 2

Dig­i­talt dukketeater hvor barna kan ta bilder av seg selv og andre og sette på hodet til dukkene. Man kan velge mel­lom flere set­tinger, ter­reng, å spille ut sitt teater, månen, ørke­nen, Nord­polen etc. Fig­urene kan røre på armer og bein, de kan settes inni kjøretøy, ri på kamel og sji­raff med mer. De kan ta opp lyd, bevege fig­urene sine og lage ani­merte fortellinger.
https://itunes.apple.com/no/app/puppet-pals-2-all-access/id557616416?mt=8

Sounds Real

Det kan være artig å ha fokus på lyd, hvilken lyd hører vi. Dette kan være en fin øvelse for barna og kon­sen­trere seg om. I denne appen kan du spille forskjel­lige lyder og ta opp egne. Lydene kan spilles i loop.
https://itunes.apple.com/us/app/sounds-real-sound-bank/id306341009?mt=8

Apper til å spille med

Apper hvor barna kan spille spill, møte ulike utfor­dringer og oppleve umid­del­bar respons. Under­hold­ning, lek og læring. Spill kan bidra som inspi­rasjon i bar­nas lek og kreativitet. Spill kan også virke sam­lende og gi felles refer­anser til en vari­ert barnegruppe.

Tellespillet

En telleapp med flotte figurer, populær blandt de yngre barna. De trykker på objekter som frukt og bær og appen "leser" opp tallet og man ser både tall og antall. 

Math Bingo

En veldig artig lek med tall app. Barna motiveres og engas­jeres til å svare rik­tig på reg­nestykkene de får. Dette er en app barna fint kan samar­beide om. Den kan nivåjus­teres. Det er de fire reg­n­eart­ene og tre nivåer. Man kan også velge en funksjon hvor alt kom­mer til­feldig. Barna skal svare på ulike reg­nestykker, så skal de svare og får opp en liten figur når det er rik­tig. Svarer de feil går appen videre til neste reg­nestykke. Det er en klokke som føl­ger tiden, så for eldre barn kan det også være en moti­vasjons­fak­tor. Den kan brukes helt enkelt, bar­net finner svaret og trykker. Men den åpner også opp for mer strate­gisk tilnærm­ing da det er bingo. Står det rik­tige tal­let flere steder? Hvor er det da mest hen­sik­tsmes­sig å trykke?
https://itunes.apple.com/no/app/math-bingo/id371338715?mt=8

Mon­key Preschool lunchbox

Barna kan her leke seg med ulike min­ispill. I min­ispil­lene møter de utfor­dringer som å matche frukt til bestemte farger, nevn på farger og gruppering/organisering. Bilde­lotto med frukt, tall og telling. Bok­staver, hvilken bok­stav starter fruk­ten med? Det er pusle­spill, finne ut hvilke biter som hører til hvor. Finne hvilke frukt som skiller seg ut, for stor, for liten. Fig­urer og for­mer. De får beløn­ning i form av å velge ulike klistremerker som henges opp på en tavle i appen.
https://itunes.apple.com/no/app/monkey-math-school-sunshine/id451287325?mt=8

Mon­key Math School Sunshine

En app med flere min­ispill som er lærerike og mor­somme. Barna utfor­dres i sor­ter­ing, se møn­stre, telling, trekke fra og legge til. Barna får umid­del­bar respons på om de har gjort rett eller feil av apen som fun­gerer som en guide gjen­nom spillet. Det gjøres på en grei måte. Barna kan velge seg ulike små pre­mier de kan fylle opp sitt eget inter­ak­tive akvar­ium. Spillet tar ikke slutt, det kom­mer stadig nye oppgaver.
https://itunes.apple.com/ca/app/monkey-math-school-sunshine/id451287325?mt=8

Sound Touch

En enkel, fin og under­hold­ende app for de yng­ste. Fine bilder, vari­erte bilder og fin opp­byg­ging. Barna trykker på et bilde og man hører lyden til dyret, objek­tet, kjøretøyet osv. Kan brukes for å inspirere barn til å selv fortelle om ting de kjen­ner til. Enten det er dyr de har sett og har kjennskap til, instru­menter eller kjøretøy.
https://itunes.apple.com/no/app/sound-touch/id348094440?mt=8

Ordlek XL

I denne appen kom­mer det et objekt opp på skjer­men, ordet leses og så skal barna dra bok­staver inn i rik­tig rekke­følge for å danne ordet. En fin app for de barna som er i gang med å lese, mange barne­hage­barn liker å leke seg med bok­staver og dette er en fin app for dem. Det er en Norsk app og det er mulig å vek­sle mel­lom små og store bokstaver.
https://itunes.apple.com/no/app/ordlek-xl-r-stave-over-150/id493868383?mt=8

Cut the Rope

En spill app som utfor­drer bar­net til å se logiske løs­ninger på stadig nye prob­le­mer. Den er ekstremt under­hold­ende og barna liker godt den artige fig­uren som føl­ger gjen­nom hele spillet. Barna skal hjelpe fig­uren til å få i seg søt­saker, for å få til det må man kutte tau på hen­sik­tsmes­sige steder for at det skal fun­gere. Det lig­ger mange utfor­dringer i dette spillet. Det er mange nivåer og barna prøver igjen og igjen på de samme opp­gavene til de får det til. Så blir de tatt med til neste utfor­dring. Fen­gende og flott å bruke sam­men flere barn.
https://itunes.apple.com/us/app/cut-the-rope-free/id394613472?mt=8

Where’s my water?

Også denne appen utfor­drer barna til å se logiske løs­ninger. Det er en krokodille som vil ha vann i badekaret sitt, hvor­dan kan vi få til det. Det er ulike hin­dre og utfor­dringer for å få det til. Men i denne appen som i Cut the rope synes barna utfor­drin­gene er veldig gøy og de fort­set­ter med de samme opp­gavene uten at det blir kjedelig. År de har mestret et nivå og går videre fort­set­ter det på samme måte med nye utfordringer.
https://itunes.apple.com/no/app/wheres-my-water/id449735650?mt=8

Angry Birds

Dette er en veldig pop­ulær app, både for vok­sne og barn. Man skal bruke noen fugler til å rive ned byg­gverk over noen griser som har stjålet eggene deres. For å få til det bruker man ulike fugler som har ulike krefter/skills/som spret­tert ammu­nisjon. Man sam­ler poeng og spillet har mange nivåer. I dette sit­ter barna og bereg­ner vin­kler for å tre­ffe målet, de gjen­tar og gjen­tar til de får det til.
https://itunes.apple.com/no/app/angry-birds-hd-free/id409809295?mt=8

Elleville Elfrid

En app med flere min­ispill. Vi kom­mer inn på Soltop­pen som er Elfrids boligom­råde. Det er utgangspunkt for flere min­ispill. Vi kan velge å gå inn i skjulet til vak­tmesteren, der er det er ulike opp­gaver på finne objek­ter og matche dem med sin egen skygge. Barna kan blant annet tegne i teg­nede­len av appen, den kan vi se igjen på veg­gen i romme til Elleville Elfrid. Rom­met brukes også som meny inn til noen av de ulike min­ispil­lene. Her finner du bilde­lotto som kom­mer i flere nivåer, byg­ging med dig­i­tale klosser og mye mer. Brukerop­plevelsen er utviklet i samar­beid med Myr­ertop­pen barnehage.
https://itunes.apple.com/no/app/elleville-elfrid/id474224692?mt=8

Toca Hair salon

Barna fris­erer, klip­per, farger, vasker og holder på med håret til et knippe forskjel­lige fig­urer. De kan lime håp på igjen, vaske det og tørke det. De kan ta bilder av resul­tatet, det leg­ger seg i fotoal­bumet og kan hentes fram i f.eks. Draw­ing Pad. Så kan de leke videre med bilde der og dele det via e-post eller sosiale medier. En artig app som blir mer utviklende i kom­bi­nasjon med Draw­ing Pad.
https://itunes.apple.com/us/app/toca-hair-salon/id426382105?mt=8

Menneskekroppen

Utforsk en modell over kroppens funksjoner. Hver del er animert og interaktiv: hjertet slår, innvollene lager lyder, lungene puster, huden føler og øynene ser. Designet for barn fra 4 + for å oppdage hva vi er laget av og hvordan vi fungerer.

Funksjoner
• Seks interaktive, animerte lag av kroppen gir kunnskap om grunnleggende menneskelig anatomi inkludert skjelett-, muskel-, nerve-, sirkulasjons-, luftveis- og fordøyelsessystemene.
• Et detaljert interaktivt hjerte, hjerne, øyne, mage, munn og mye mer.
• En innspillingsmodus gjør at barn og foreldre kan stille hverandre spørsmål
• Foreldrenes skrivebord gjør at du kan se, lagre og dele samtaler med barna dine
• Bytt enkelt mellom tekstmaler på opptil 51 språk!
• Gratis nedlastbar apphåndbok med tips for interaktivitet og tilleggsressurser
• Smarte enhetsfunksjoner inkluderer: frontkamera for å demonstrere synet, mikrofon for å vise hvordan hørselen fungerer, foto-og musikkbiblioteker benyttes for å demonstrere hjernefunksjoner, enhetens retning viser tyngdekraftens effekt på kroppen
• Brukervennlig, trygt og barnevennlig grensesnitt
• Flerbrukersystem, hvert barn kan velge og navngi sin egen kroppsavatar fra en av i alt fire karakterer
• Et syvende system, urinveissystemet, er tilgjengelig for kjøp i appen via foreldreseksjonen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar