Om


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektet og prosjektbloggens innhold bygger på bøkene Digital praksis i barnehagen 
av Cathrine Fragell Darre


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn er forskjel­lig, de har ulike inter­esser, fer­digheter og egen­skaper. Som barne­hageansatt skal vi delta i lek. Vi skal obser­vere både lek, sam­spill og relasjoner. Vi skal utfor­dre barna, støtte dem, inspirere dem, løfte dem, se dem og veilede dem.

Vi skal favne alle, alle skal få skinne, alle skal bli sett. Da bruker barnehagens ansatte ulike verktøy og prosesser, slik at vi på best mulig måte kan bidra til det.

Noen barn er gode i å gå ski, tegne, kla­tre, brette origami eller spille fot­ball. Noen vil helst bare perle, da må vi moti­vere, inspirere og bidra til mang­fold. Så er det noen barn som får vist seg frem ved å beherske enkelte spill, da kan de lære bort det til andre og være den som kan noe i den situ­asjo­nen.

Vi ser utrolig vari­asjon når det kom­mer til barn og læring, og vet vi alltid hva barna lærer?

Noen ganger er vi midt oppi det og ser i at enkelte barn knekker noen koder, de får den dypere forståelse.


Vi ser også at barna har ulike strate­gier, f.eks i matte.

Når vi bruker dig­i­tale verk­tøy med barna i barne­ha­gen bør fokuset være at vi som vok­sene bør ha visse kunnskaper, så bruker vi disse ressursene sam­men med barna.

Alle vok­sne trenger ikke kunne alt like godt, men en del kunnskap om ped­a­gogisk bruk må være til stede. Dig­i­tale verk­tøy er verk­tøy for å skape med.


IKT i barne­hagen har verdi i et ped­a­gogisk per­spek­tiv. Det er vik­tig med fokus på ped­a­gogiske– og hen­sik­tsmes­sige prosesser. iPad i barnehagen, noen erfaringer.


Målsetting:

Implementere og utvikle bruk av digitale verktøy i Norlandia Barnehagene / Förskolor


Digitale verktøy benyttes aktivt som et virkemiddel i det pedagogiske arbeidet


Blogg som dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet


Leveranse

Gi barna kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til digitale verktøy i kreativitet, lek og læring, som et ledd i barnehagens mandat for sosial utjevning.
Bruk av digitale verktøy skal særlig styrke det pedagogiske arbeidet innenfor fagområdene:

- Kommunikasjon, språk og tekst

- Antall, rom og form

- Kunst, kultur og kreativitet


Barna skal bli godt rustet til å møte skolens utfordringer på det digitale feltet

Dokumentasjon av prosjektet og barnas arbeider legges på en åpen, felles blogg


PilotprosjektetBarnehagen skal bidra til økt forståelse av kreativ bruk av digitale verktøy. Barna får erfaringer fra skapende og sosiale prosesser med bl.a. iPad. Sosiale prosesser rundt spill, deling, erfaringslæring og sosial utjevning.

Sosial utjevning 1: for de som ikke har tilgang hjemme, barnehagen kan bidra til felles referanse. Vi vet at barn leker ut inntrykk fra ulike medier, dermed kan referanser fra f.eks. spill ha betydning i lek. Her kan barnehagen bidra til økt felles referanseramme i barnegruppa. 2: de som bruker hjemme, men spiller aleine. Oppleve digitale spill i en sosial kontekst, regler og gode vaner. Erfare at iPad og annet utstyr også er verktøy til å skape med.


Prosjektmandatet

Målsetting

Implementere bruk av digitale verktøy i et antall barnehager i Region Oslo, som en forstudie til prosjekt for alle Norlandia Barnehagene. Mulig deltakelse for en barnehage fra hver av de andre regionene.

Leveranse

Gi barna kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til digitale verktøy i kreativitet, lek og læring, som et ledd i barnehagens mandat for sosial utjevning. Det digitale verktøyet skal være en del av mangfoldet i barnehagen. Dokumentasjon av prosjektet og barnas arbeider legges på en åpen, felles bloggProsjektet og prosjektbloggens innhold bygger på bøkene Digital praksis i barnehagen

Kreativ bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy.

Hilsen Prosjektleder
Cathrine Fragell Darre, www.pedagogiskpraksis.no
Ta kontakt HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar