IKT i barnehagen

iPad i barnehagen, noen erfaringer
Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Men det for­drer opp­merk­somme vok­sene som kan bruke disse verk­tøyene hensiktsmessig.


IKT= Informasjon, kommunikasjon og teknolog. IKT er ulike verktøy som gir varierte muligheter og kan benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy i doku­mentasjon, refleksjon, lek og læring. IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknologi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og barna som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

IKT i barne­ha­gen skal være bruk av dig­i­tale verk­tøy i læring­spros­esser og kreative uttrykk, ikke pas­siv konsumering. IKT i barnehagen skal dreie seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og vok­sne.


I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og barna som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

Dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å gi barna pos­i­tive opplevelser i bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Men alle trenger ikke kunne alt. Per­son­al­gruppa må utfylle hveran­dre; man må akseptere ulike kunnskaps og inter­esseom­råder og verd­sette disse likt. Men man bør kreve et min­i­mum av per­son­ale for å møte de ret­ningslin­jer man har i forhold til Ram­me­pla­nen og de mål basen (avd) har defin­ert for seg selv sam­men med IKT ans­varlig.

Hvor­for: 

Dig­i­tale verk­tøy kan gi ny dimen­sjon til pros­esser barna allerede er i, de kan skape opp­merk­somhet og tilst­ede­værelse hos barn som har kon­sen­trasjonsvansker. Dig­i­tale verk­tøy kan bidra til mestring hos barn som ofte føler at de ikke mestrer. Det blir kort vei å finne sam­men ut av ting vi lurer på, men det for­drer utstyr som er tilgjen­gelig og kjapt. Dig­i­tale verk­tøy gir rom for kreativ utfold­else på nye måter og videreutvikling av de tradis­jonelle. Barna bør møte dig­i­tale verk­tøy av ulike grun­ner, en av dem er at barne­ha­gen skal være sosialt utjevnende.

Dig­i­tal kom­petanse er i skolen defin­ert som den femte bas­is­fer­dighet og det må barne­ha­gene ta på alvor. Ikt og bruken av dig­i­tale verk­tøy kan og sees på som nok et av bar­nas mange språk.


Fra konsument til produsent

Barna skal forholde seg til dig­i­tale verk­tøy som pro­dusen­ter, ikke bare som konsumenter.

Det betyr, de skal være med å skape utrykk gjen­nom dig­i­tale verk­tøy ikke bare kon­sumere fer­dig pro­duserte spill og medieinntrykk.

Bruken av dig­i­tale verk­tøy i doku­men­tasjon kan bidra til at barna får økt forståelse for hva andre barn har holdt på med. Når vi bruker IKT for å pre­sen­tere deler av aktiviteter som har pågått i andre grup­per syn­lig­gjør vi vår ped­a­gogiske prak­sis og bar­nas pros­ess, og det kan være et berik­ende tilskudd i til­legg til de konkrete resul­tatene som kom­mer ut av ulike pros­jek­tene som foregår i en barne­hage. Doku­men­tasjo­nen kan også virke sam­lende og opp­sum­merende for barn, forel­dre og per­son­alet når de ulike aktivitetene settes i sam­men­heng med hverandre. 

Hva: 

IKT i barne­ha­gen vil være dif­fer­en­siert fra base(avd) til base(avd) og i samsvar med basens ram­me­fak­torer. Ram­me­fak­torene vil endres etter hvert som de kom­mer i gang da det også kan­skje investeres i mer utstyr. Helt konkret kan man inn­føre “Datako­rtet” for de eld­ste. Innholdet i “Datako­rtet kan bl.a. inneholde øvelser i basis aktiviteter på en datamaskin. Her handler det om de voksenes konpetanse og barnas egne erfaringer og tilnærminger. Det handler om sosiale prosesser, dele, vente på tur, samarbeide, veilede og mestre sammen.

IKT i barne­ha­gen er bl.a. bruk av dig­i­tale verk­tøy som pc, kam­era, skan­ner, iPad, smart­tele­foner og på sikt kan­skje Smart­board. Det gjelder også pro­gram­vare til data­mask­inene som IKT ans­varlige i sam­spill med basen finner adek­vat til basens barn.

Hvor­dan: 

Utvide felles kunnskaps­base, IKT team som skal være ans­varlig for å innhente ny og rel­e­vant kunnskap for de ulike alder­strinnene og gi per­son­ale opplæring i de dig­i­tale verk­tøy og pro­gram­mer som basen mener de kan ha nytte og glede av.

Jobbe med:

Definere hvem som trenger og ønsker opplæring innen­for bruk av dig­i­tale verk­tøy.
Hva må til for at kom­petanseutviklin­gen kan nå flest mulig og hvor­dan vi på best mulig måte kan lære av hverandre

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektet og prosjektbloggens innhold bygger på bøkene Digital praksis i barnehagen 
av Cathrine Fragell Darre


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar